Lagar och dina rättigheter

Det finns lagar som är till för att skydda dig som konsument. På denna sida har vi samlat de lagar och rättigheter som gäller för dig som privatperson.​​

Hantering av personuppgifter (PuL)

De personuppgifter som vi inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera bilförsäkringen, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar samt för marknadsanalyser. För sådana ändamål kan vi komma att lämna personuppgifter till bolag vi samarbetar med och andra försäkringsföretag i särskilda fall.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.

Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att efter skriftlig begäran till Renault Försäkringar, V40, 106 80 Stockholm få information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm.

Prisförfrågan på Internet

Vi behöver ditt personnummer och registreringsnummer på bilen för att kunna sätta rätt pris på bilförsäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling), din ålder och om du har körkort. Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 

När du köper bilförsäkring på distans, t.ex. via Internet, har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Om du ångrar dig inom 14 dagar kontaktar du oss. Har du redan betalat din bilförsäkring får du tillbaka det belopp som gäller för den period bilen inte ska vara försäkrad hos oss. Har du inte har betalat får du en faktura som gäller för den period försäkringen har gällt hos oss.

Särskild information enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

If Skadeförsäkring AB är försäkringsgivare. Information om Ifs huvudsakliga verksamhet hittar du på Ifs hemsida.

Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag.

Personuppgiftsansvarig för skadeanmälningsregistret är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.

För det fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Uppgifterna kommer också att användas för att skicka dig information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig.

Försäkringsförmedling via Renaulthandeln

När du köper en bil hos en Renaulthandlare kan de hjälpa dig med försäkring för den bilen. Renaulthandeln är auktoriserade försäkringsförmedlare och registrerade i Försäkrings- förmedlingsregistret av Renault Försäkring.
Registreringen gäller för förmedling av: Direktskadeförsäkring i försäkringsklasserna: Olycksfall, Assistans- och Motorfordonsförsäkring.

Renaulthandelns registrering kan kontrolleras hos:

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall,
www.bolagsverket.se
mejl: bolagsverket@bolagsverket.se
telefon 060-18 40 00
fax 060-12 98 40

Renault Försäkring kan lämna information till dig som kund och andra, om en anställd i Renaulthandeln har rätt att förmedla försäkringar och om det finns några begränsningar i registreringen. De står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm
www.fi.se, mejl: finansinspektionen@fi.se, telefon 08-787 80 00, fax 08-24 13 35

Information om försäkringsgivaren

Auktoriserade Renaulthandlare är anknutna försäkringsförmedlare till Renault Försäkring, If Skadeförsäkring AB (publ). Försäkringsgivare för Renault Försäkring är If Skadeförsäkring. Om Renaulthandeln bryter mot god försäkringsförmedlingssed på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet, står försäkringsgivaren för det skadestånd för ren förmögenhetsskada som kan drabba dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som härleder sin rätt från dig som kund. Renaulthandelns ersättning för försäkringsförmedling Auktoriserade Renaulthandlare får ersättning från Renault Försäkring i form av besvärsersättning, max 95 kronor per nytecknad försäkring.

Klagomål

Om du vill framföra ett klagomål som rör Renaulthandelns förmedling av försäkring till dig, kan du vända dig till Renault Försäkring, Återförsäljar-support telefon 031-345 67 20.